Ansvar

Helse er det mest verdifulle et menneske har. Det er derfor viktig å drive forretningsførsel på en etisk forsvarlig måte. I AstraZeneca har vi etiske retningslinjer som gjennomsyrer hele vår virksomhet - fra salg og markedsføring, til utvikling av nye legemidler. Retningslinjene er integrert i vår virksomhet og gjenspeiles i vårt engasjement og samfunnsstøtte på steder i verden der vi har virksomheter.


Alle våre ansatte skal være klar over og etterleve AstraZenecas etiske retningslinjer. Like viktig er det at vi kontinuerlig påser at også våre leverandører arbeider i tråd med våre retningslinjer – både i industriland og i utviklingsland. AstraZeneca har satt seg mål om å bli et av de ledende legemiddelselskapene når det gjelder å utvikle og produsere legemidler på en miljømessig bærekraftig måte.

Rett medisin, i rett dose, til rett tid og til rett pasient er en livsviktig del av helsetjenesten. Dette jobber vi med hver dag.

Les mer på vår globale hjemmeside