Samfunnsansvar

Helse er det mest verdifulle et menneske har. Det er derfor viktig å drive forretningsførsel på en etisk forsvarlig måte. I AstraZeneca har vi etiske retningslinjer som gjennomsyrer hele vår virksomhet - fra salg og markedsføring, til utvikling av nye legemidler. Retningslinjene er integrert i vår virksomhet og gjenspeiles i vårt engasjement og samfunnsstøtte på steder i verden der vi har virksomheter.

Alle våre ansatte skal være klar over og etterleve AstraZenecas etiske retningslinjer. Like viktig er det at vi kontinuerlig påser at også våre leverandører arbeider i tråd med våre retningslinjer – både i industriland og i utviklingsland. AstraZeneca har satt seg mål om å bli et av de ledende legemiddelselskapene når det gjelder å utvikle og produsere legemidler på en miljømessig bærekraftig måte.

Rett medisin, i rett dose, til rett tid og til rett pasient er en livsviktig del av helsetjenesten. Dette jobber vi med hver dag.

Les mer på vår globale hjemmeside.

AstraZeneca offentliggjøring opplysninger om verdioverføringer til helsepersonell, les mer her.

 


Verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner

Den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger (EFPIA) og Legemiddelindustrien (LMI), har bestemt at LMI i år skal lage en oversikt over medlemsfirmaenes overføringer til pasient- og brukerorganisasjoner. AstraZeneca anerkjenner det viktige arbeidet som pasient- og brukerorganisasjoner gjør.  Vi støtter arbeidet med å bedre behandlingstilbud gjennom godt, rasjonelt og faglig samarbeid. Alt samarbeid skal være slik at hverken samfunnet eller pasientene kan trekke i tvil uavhengigheten eller integriteten til organisasjonenes eller firmaets ansatte. Samarbeidet skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.

Her publiseres AstraZenecas verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner i Norge for de siste tre år. 

Verdioverføringer til helsepersonell/-organisasjoner

Den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger (EFPIA) har vedtatt at alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og –organisasjoner skal offentliggjøres. Etter vår mening vil retningslinjene om offentliggjøring bidra til større åpenhet om samarbeidet.

Her publiseres AstraZenecas verdioverføringer til helsepersonell og-organisasjoner i Norge for de siste tre år.